Oferta Programowa

Centrum Kształcenia i Wychowania W Gołdapi jest jednostką organizacyjną Ochotniczych Hufców Pracy, realizującą zadania państwa w zakresie zatrudnienia oraz przeciwdziałania marginalizacji i wykluczeniu społecznemu młodzieży, a także zadania w zakresie kształcenia i wychowania. Po przez swoją działalność, umożliwiamy uczestnikom zdobycie wykształcenia na poziomie gimnazjum i szkoły zawodowej. Uczestnicy Centrum mają możliwość rozwoju swoich zdolności, umiejętności i zainteresowań a także mogą brać udział w zajęciach kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych organizowanych przez kadrę pedagogiczną placówki.

Centrum posiada nowy blok dydaktyczny z salą gimnastyczną, stołówkę, internat oraz warsztaty szkoleniowo – produkcyjne.

 

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA
Centrum OHP w Gołdapi współpracuje z gołdapskim Zespołem Szkół Zawodowych. W swojej ofercie proponujemy następujące kierunki kształcenia:
-mechanik pojazdów samochodowych,
-kucharz małej gastronomi

Centrum OHP w Gołdapi posiada akredytacje Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej na przeprowadzanie egzaminów zawodowych w zawodzie: kucharz małej gastronomii, kowal.

 

GIMNAZJUM
Przy Centrum OHP w Gołdapi funkcjonuje gimnazjum z oddziałami przysposabiającymi do pracy. Przysposabianie do pracy rozpoczyna się w drugiej klasie gimnazjum. W okresie nauki uczestnicy posiadają status pracownika młodocianego.

 

WARSZTATY SZKOLENIOWO – PRODUKCYJNE

Praktyczna nauka zawodu uczestników, odbywa się w oparciu o warsztaty szkoleniowo-produkcyjne prowadzone przez Centrum Kształcenia i Wychowania OHP. Kształcenie zawodowe realizowane jest na podstawie programów nauczania obowiązujących w szkołach zawodowych. W ostatnim roku uczestnicy przystępują do egzaminów zawodowych i po ich pomyślnym zaliczeniu otrzymują potwierdzenie uzyskania kwalifikacji zawodowych. W okresie nauki zawodu uczestnicy posiadają status pracownika młodocianego.

 

WOLONTARIAT
Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Gołdapi w ramach Program Młodzież realizuje projekt „Bliżej siebie – wolontariat w Gołdapi”. W naszej placówce gościliśmy wolontariuszy z : Francji, Włoch, Niemiec, Austrii, Hiszpanii.

Francja – Etienne Suchet

Włochy – Roberta Raffa

Niemcy – Wiebke Pahl

Francja – Mathilde Strobel

Austria – Hofstatter Theresa

Hiszpania – Rocio Morenate

Hiszpania – Atteneri Farina Garcia