„Obudź swój potencjał – YEI”

Realizacja projektu zgodnie z wnioskiem  o dofinansowanie
w termie od 2016.02.01 do 2016.12.31

Centrum Kształcenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy w Gołdapi w okresie od kwietnia 2016r. do stycznia 2017r. zrealizowało projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej: „Obudź swój potencjał – YEI”

W projekcie uczestniczyła jedna dziesięcioosobowa grupa młodzieży spełniająca następujące kryteria:
•    młodzież w wieku 18 – 24 lata (w chwili przystąpienia do projektu uczestnik musi mieć ukończony 18 rok życia i jednocześnie nie mieć ukończonego 25 roku życia),
•    osoby niepracujące, tj. bierne zawodowo, niezarejestrowane w PUP lub bezrobotne zarejestrowane w PUP,
•    osoby niekształcące się  i nieszkolące się (tzw. NEET – ang. Not in Education, Employment or Training),
•    młodzież nieposiadająca kwalifikacji zawodowych, mająca niskie kwalifikacje zawodowe lub mająca kwalifikacje zawodowe niedostosowane do potrzeb rynku pracy,
•    zamieszkująca w jednym z dziesięciu województw objętych inicjatywą na rzecz zatrudnienia osób młodych (YEI).

W ramach realizacji projektu uczestnicy otrzymali wsparcie w postaci:
Zadanie 1  OPIEKA – MOTYWACJA – DORADZTWO
•    indywidualnego i grupowego doradztwa zawodowego,
•    grupowego i indywidualnego wsparcia psychologicznego,

Zadanie 2  KURSY – SZKOLENIA – KWALIFIKACJE
•    kursów zawodowych
•    kursu językowego,
•    podstawowego kursu komputerowego lub kursu ECDL START,
•    kursu prawa jazdy kat. B,
•    kursu przedsiębiorczości,

Zadania3  POŚREDNICTWO PRACY – STAŻE – ZATRUDNIENIE
•    pośrednictwa pracy,
•    zajęć z zakresu kreowania wizerunku: warsztaty ze stylistą, przeprowadzenie metamorfozy, zakup strojów,
•    3 – miesięcznych staży zawodowych wraz ze stypendium szkoleniowym.

Ponadto uczestnikom projektu zaoferowano:
•    ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków
•    ubezpieczenie zdrowotne na czas trwania projektu
•    dofinansowanie dojazdów na zajęcia
•    wyżywienie podczas realizacji zajęć przewidzianych w projekcie
•    refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną
•    stypendia szkoleniowe – jednorazowo w wysokości 997,40 zł (netto) dla każdego uczestnika, który pomyślnie ukończy kurs zawodowy
•    stypendia stażowe w wysokości 997,40 zł (netto) dla każdego uczestnika co miesiąc przez okres trwania stażu (tj. 3 miesiące)

Koordynator projektu  –  Małgorzata Kwiatkowska
Opiekun grupy – Barbara Różycka
Projekt „Obudź swój potencjał – YEI” jest całkowicie bezpłatny,
realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Budżet projektu “Obudź swój potencjał – YEI” –  26 977 999,42 zł,
– wkład Funduszy Europejskich 26 977 999,42 zł,

 


Projekt  realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.