Centrum

CENTRUM KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA

ul. Boczna 5

19-500 Gołdap

NIP: 847-14-43-876

REGON: 511283608

nr tel. (fax) 087 615 03 53

e-mail gospomkg4@ohp.pl

Dyrektor Centrum: Urszula Jankowska

 

 

INFORMACJE O CENTRUM

Centrum Kształcenia i Wychowania OHP jest ponadwojewódzką jednostką opiekuńczo-wychowawczą Ochotniczych Hufców Pracy kompleksowo realizującą wszystkie zadania OHP w zakresie zatrudnienia oraz przeciwdziałania marginalizacji i wykluczeniu społecznemu młodzieży, a także zadania w zakresie jej wychowania, kształcenia, doskonalenia kwalifikacji zawodowych oraz przekwalifikowania.

Centrum Kształcenia i Wychowania mając na uwadze nowe potrzeby rozwijającej się społeczności lokalnej jest jednostką otwartą, tzn. realizującą zadania na rzecz środowiska i miejscowej społeczności, przy współpracy z lokalnymi władzami i organami samorządów, instytucjami i organizacjami pozarządowymi podejmującymi problematykę w obszarze działania OHP.

CKiW w Gołdapi jest jednostką zapewniającą swoim uczestnikom bezpłatną, całodobową opiekę i wyżywienie.

Celem działalności Centrum w Gołdapi jest stworzenie młodzieży zaniedbanej środowiskowo równych szans na drodze do pełnej integracji społeczno-zawodowej, eliminowanie barier wynikających z dotychczasowej sytuacji rodzinnej, edukacyjnej i środowiskowej tej młodzieży poprzez wychowanie, resocjalizację, profilaktykę, stworzenie warunków do uzupełnienia wykształcenia i zdobycia kwalifikacji zawodowych. Wśród tych celów priorytetem jest wyrównanie dotychczasowych deficytów edukacyjnych, kształtowanie postaw prospołecznych, udzielanie pomocy psychologicznej, stworzenie warunków do osobistego rozwoju i samorealizacji.

W procesie wychowania kadra pedagogiczna Centrum w Gołdapi wszechstronnie i kompleksowo udziela pomocy uczestnikom, wpływa na kształtowanie ich osobowości, hierarchię wartości i aktywną postawę społeczną. W ciągu roku szkolnego realizowana jest tematyka dotycząca profilaktyki uzależnień. Dzięki podjętej współpracy z instytucjami zajmującymi się uzależnieniami możliwe jest prowadzenie cyklicznych spotkań z przedstawicielami tych jednostek. W korygowaniu postaw i wartości wyniesionych z dotychczasowych środowisk prowadzona jest ścisła współpraca z instytucjami zajmującymi się podobną problematyką. Poza tym prowadzone są formy zajęć zindywidualizowanych.

Dzięki dobrze zorganizowanej bazie lokalowej możliwe jest prowadzenie programowych zajęć edukacyjnych oraz rozwijanie zainteresowań sportowych, technicznych, teatralnych.

W ramach działalności sportowej istnieje możliwość przynależności do zapaśniczego uczniowskiego klubu sportowego.

Centrum Kształcenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy prowadzi naukę zawodu w ramach ZSZ:
– kucharz małej gastronomi
– mechanik pojazdów samochodowych

oraz przysposobienie do pracy w zawodzie w ramach Publicznego Gimnazjum:
– ogrodnik terenów zielonych
– ślusarz/kowal
– mechanik pojazdów samochodowych
– stolarz