„Akcja aktywizacja – YEI”

Realizacja projektu zgodnie z wnioskiem  o dofinansowanie
w termie od 2016.03.01 do 2017.08.31


Centrum Kształcenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy w Gołdapi w okresie od maja do lutego 2017r. zrealizowało projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej: „Akcja aktywizacja – YEI”

W projekcie uczestniczyła młodzież z grupy I A (10 osób),  spełniająca następujące kryteria:
•    wiek 15 – 16 lat (w chwili przystąpienia do projektu uczestnik musi mieć ukończony 15 rok życia i jednocześnie nie mieć ukończonego 17 roku życia),
•    osoby bierne zawodowo,
•    osoby nieposiadające lub posiadające niskie kwalifikacje zawodowe,
•    młodzież posiadająca słabe wyniki w nauce (tzn. uzyskanie średniej z ocen
w ubiegłym roku szkolnym 2,9 i niższej) i wykazująca dużą absencję na zajęciach szkolnych (nieobecności na zajęciach szkolnych w roku ubiegłym utrzymujące się na poziomie 20% i wyżej),
•    zamieszkująca w jednym z dziesięciu województw objętych inicjatywą na rzecz zatrudnienia osób młodych (YEI).

W ramach realizacji projektu uczestnicy z grupy IA otrzymali następujące wsparcie:

Zadanie 1 POMOCNA  DŁOŃ
•    indywidualne i grupowe doradztwo zawodowe
•    grupowe i indywidualne wsparcie psychologiczne
•    zajęcia z zakresu zapobiegania depresji wśród młodzieży

Zadanie 2 DOBRY KIERUNEK
•    warsztaty wyrównawcze z przedmiotów szkolnych
•    kurs językowy
•    zakup wyprawki edukacyjnej

Ponadto uczestnikom projektu zaoferowano:
•    ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków
•    ubezpieczenie zdrowotne na czas trwania projektu
•    dofinansowanie dojazdów na zajęcia
•    wyżywienie podczas realizacji zajęć przewidzianych w projekcie

Koordynator projektu  –  Małgorzata Kwiatkowska
Opiekun grupy – Justyna Wierzbołowicz

 


Projekt „Akcja aktywizacja – YEI” jest całkowicie bezpłatny,
realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Budżet projektu  „Akcja Aktywizacja – YEI” – 24 295 000,00 zł
– wkład Funduszy Europejskich 23  327 567,15 zł
– wkład Krajowy 967 432,85 zł

 


Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.