Centrum

CENTRUM KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA

ul. Boczna 5

19-500 Gołdap

NIP: 847-14-43-876

REGON: 511283608

nr tel. (fax) 087 615 03 53

e-mail gospomkg4@ohp.pl

Dyrektor Centrum: Urszula Jankowska

INFORMACJE O CENTRUM

Centrum Kształcenia i Wychowania OHP jest ponadwojewódzką jednostką opiekuńczo-wychowawczą Ochotniczych Hufców Pracy kompleksowo realizującą wszystkie zadania OHP w zakresie zatrudnienia oraz przeciwdziałania marginalizacji i wykluczeniu społecznemu młodzieży, a także zadania w zakresie jej wychowania, kształcenia, doskonalenia kwalifikacji zawodowych oraz przekwalifikowania.

Centrum Kształcenia i Wychowania mając na uwadze nowe potrzeby rozwijającej się społeczności lokalnej jest jednostką otwartą, tzn. realizującą zadania na rzecz środowiska i miejscowej społeczności, przy współpracy z lokalnymi władzami i organami samorządów, instytucjami i organizacjami pozarządowymi podejmującymi problematykę w obszarze działania OHP.

CKiW w Gołdapi jest jednostką zapewniającą swoim uczestnikom bezpłatną, całodobową opiekę i wyżywienie.

Celem działalności Centrum w Gołdapi jest stworzenie młodzieży zaniedbanej środowiskowo równych szans na drodze do pełnej integracji społeczno-zawodowej, eliminowanie barier wynikających z dotychczasowej sytuacji rodzinnej, edukacyjnej i środowiskowej tej młodzieży poprzez wychowanie, resocjalizację, profilaktykę, stworzenie warunków do uzupełnienia wykształcenia i zdobycia kwalifikacji zawodowych. Wśród tych celów priorytetem jest wyrównanie dotychczasowych deficytów edukacyjnych, kształtowanie postaw prospołecznych, udzielanie pomocy psychologicznej, stworzenie warunków do osobistego rozwoju i samorealizacji.

W procesie wychowania kadra pedagogiczna Centrum w Gołdapi wszechstronnie i kompleksowo udziela pomocy uczestnikom, wpływa na kształtowanie ich osobowości, hierarchię wartości i aktywną postawę społeczną. W ciągu roku szkolnego realizowana jest tematyka dotycząca profilaktyki uzależnień. Dzięki podjętej współpracy z instytucjami zajmującymi się uzależnieniami możliwe jest prowadzenie cyklicznych spotkań z przedstawicielami tych jednostek. W korygowaniu postaw i wartości wyniesionych z dotychczasowych środowisk prowadzona jest ścisła współpraca z instytucjami zajmującymi się podobną problematyką. Poza tym prowadzone są formy zajęć zindywidualizowanych.

Dzięki dobrze zorganizowanej bazie lokalowej możliwe jest prowadzenie programowych zajęć edukacyjnych oraz rozwijanie zainteresowań sportowych, technicznych, teatralnych.

Centrum Kształcenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy prowadzi naukę zawodu w ramach Szkoły Branżowej I stopnia:
– kucharz,
– mechanik pojazdów samochodowych,
– ślusarz,
– stolarz,
– fryzjer.