REKRUTACJA 2019

REKRUTACJA

Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Gołdapi prowadzi rekrutację do projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” w ramach programu „Gwarancje dla młodzieży”

Głównym celem ww. projektu jest poprawa sytuacji osób młodych w wieku 18-24 lata z grupy NEET poprzez zwiększenie ich aktywności zawodowej i społecznej oraz zdolności do zatrudnienia w trakcie trwania projektów.

Adresatami będą osoby, które:

 • ukończyły 18. rok życia i jednocześnie nie ukończyły 25. roku życia,
 • są bierne zawodowo,
 • nie uczestniczą w żadnej formie kształcenia/szkolenia,
 • nie posiadają w ogóle kwalifikacji zawodowych, posiadają niskie kwalifikacje zawodowe lub posiadają kwalifikacje zawodowe niedostosowane do potrzeb rynku pracy.

Pierwszeństwo w przyjęciu do projektu mają osoby spełniające powyższe kryteria naboru oraz:

 • posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
 • żyjące w gospodarstwach domowych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.

Rekrutację prowadzi Komisja Rekrutacyjna w CKiW OHP w Gołdapi

Proces rekrutacyjny składa się z dwóch etapów:

etap I – weryfikacja deklaracji zgłoszeniowych pod kątem formalnym (zgodność z wymaganiami wobec grupy docelowej),
etap II – rozmowy indywidualne z kandydatami.

Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Gołdapi zrekrutuje 10 osób

Zostanie utworzona również lista rezerwowa.

 

Zaplanowane formy wsparcia:

 • wsparcie opiekuńczo-wychowawcze,
 • indywidualne zajęcia z doradcą zawodowym,
 • grupowe zajęcia z doradcą zawodowym,
 • warsztaty aktywnego poszukiwania pracy,
 • kursy zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym i refundacją kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną – kursy w kierunkach wskazywanych jako zawody deficytowe, wobec których istnieje zapotrzebowanie na rynku pracy,
 • pośrednictwo pracy oraz pośrednictwo w zakresie organizacji staży zawodowych
 • kreowanie wizerunku uczestników projektu – metamorfoza (połączone z usługą stylisty i zakupem stroju)
 • trzymiesięczne staże zawodowe u pracodawców ze stypendium stażowym i refundacją kosztów opieki na dzieckiem lub osobą zależną.

Udział w projektach jest całkowicie bezpłatny.

Koordynator Projektu

Andrzej Gutowski