Warsztaty profilaktyczne dla uczestników oraz szkolenie kadry pedagogicznej.

W CKiW OHP w Gołdapi odbyły się warsztaty profilaktyczne dla młodzieży pt.: „AIDS a HIV” oraz szkolenie kadry pedagogicznej pt.: „ Niechęć do szkoły. Jak pomóc dziecku, które opuszcza lekcje i wagaruje”. Jest to kolejny cykl szkoleń przeprowadzony przez Centrum Edukacji i Profilaktyki Dialog.

Zarówno warsztaty dla uczestników jak i szkolenie kadry wpisują się w jeden z głównych priorytetów wychowawczych na rok szkolny 2019/2020 tj. „podejmowanie działań z zakresu zapewnienia młodzieży bezpieczeństwa i ochrony jej przed krzywdzeniem oraz profilaktyki uzależnień i innych problemów młodzieży”.

Całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia został sfinansowany z „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania narkomanii dla Gminy Gołdap na rok 2019”

Kadra pedagogiczna